#a {ipuinen lanketa gggggggggggggggg {aitona {ferminen txapela ccccccccccccccccccccccccc #a. {xanek oroitzapenak gorde nahi ditu, ez du hauek ahazterik nahi. {beraz, horretarako, ideia ikaragarri polita bururatu zaio. {ahaztu nahi ez dituen gauzen marrazkiak egitea+ {ondoren duzun marrazkian, {xane ma- rrazkiak ikusten ari da. {zer uste du- zu ikusten duela {xanek marrazki haue- tan? {marraz ezazu laukitxo huts ba- koitzean {xane ikusten ari dena. #b. {xane arduratuta dago, uda luzea de- nez, eskolan ikasitako gauzak ahaztuko dituelako. {eskolan, beste gauza asko- ren artean, kantak, ipuinak eta jola- sak ikasten ditu eta ez ditu hauek inoiz ahaztu nahi. {zuk zer kanta, ipuin edo jolas ikasten duzu eskolan? {abestu, jolastu edo kontatu hauek ahaztu ez ditzazun+ #c. {zuk ere izango dituzu ahaztu nahi ez dituzun oroitzapenak ezta? {bada, hartu orri huts bat eta margoak eta #b marraztu ahaztu nahi ez dituzun per- tsonak edota gauzak. {argazki kamara baduzu, hau ere har dezakezu eta ar- gazkiak atera. {ondoren, marrazki edo argazki hauek, zure logelan, etxean zehar edo beste edozein tokitan itsas ditzakezu, bertan dagoena sarriagotan gogoratzeko+ {braulio lehoiaren ileordea ccccccccccccccccccccccccccc #a. {ondorengo marrazkian {braulio le- hoia dugu ilerik gabe. {gogoratzen ba- duzu, {braulio, ilea moztu zuenean, oso ahul sentitzen zen eta triste ze- goen. {orduan, oihaneko animaliek, el- karlanean, ileorde bat sortu zioten berriro pozik eta indartsu senti ze- din. {sortuko diogu guk ere ileorde bat {brauliori? {egin marrazkiaren ko- pia bat, nahi duzun materiala 2 lumak, artilea, haria...| lortu eta egin gure lehoiarentzako ileordea+ {ondoren, bu- ruan itsatsiko diogu. #b. {brauliok arazo bat zuen, ilerik ga- be triste eta ahul sentitzen zen. {or- duan, arazo horri aurre egiteko hain- #c bat animalia lagun elkartu ziren eta denen artean konpondu zuten arazoa el- karlanean. {zuk, bakarrik zein tal- dean, inoiz lagundu duzu norbait? {zertan? {zergatik? {gustura sentitu zara? {eta beste pertsona ere pozik sentitu da? #c. {oraingoan lagunekin elkarlanean egiteko jolas bat proposatuko dizugu, korapiloaren jolasa. {lagun guztiak borobilean jarriko gara eskutik helduta eta eskuak askatu gabe korapilo bat sortuko dugu gure gorputzekin, denak nahastuz. {besoa baten gainetik, hanka bestearen azpi- tik... {ondoren, denen artean, eta denen laguntzarekin korapiloa askatuko dugu denok hasierako posizioan geratu arte. {ikusiko duzu, denen arteko elkarla- narekin zein erraz askatzen diren ko- rapiloak+ #d {urrutiko erreinu batean cccccccccccccccccccccccc #a. {gazteluko biztanleek beti eskura izaten zituzten pikotxa, pala eta ka- reorea. {zer uste duzue beharrezkoa dela gaztelua eraiki eta zaindu ahal izateko? {ikusi proposatzen dugun ze- rrenda eta pentsa ezazue zer gauza falta diren. {gogoratu ezinezkoa dela ezer eraikitzea pertsonen lan eta es- fortzu barik... #b. {bahiturik zeuden lagunek, toki ho- rretatik hilero telegrama bakarra bi- dal zezaketen. {telegrama bakoitzean hitz gutxi sartzen dira. {imajina eza- zu zure lagun bati idatzi behar diozu- la eta #g hitzetan laburbildu behar duzula esateko daukazuna. {egin froga eta idatz iezaiozu+ #c. {gaztelua biztanle guztien elkarla- nari esker mantentzen zen zutik, izan ere, denon artean beharrezko hobekun- tzak egiten zituzten. {gogoratu, tal- deka antolatzen zirela, ardura guztiak beraien artean banatuz. {zimenduak zaindu, dorreak txukundu, janaria #e egin... {askotan taldeka lan egitea ez da erraza, ezta? {hala ere, gauza sen- doagoak eta bereziagoak ateratzen dira elkarlanaren ondorioz. {horregatik, gaztelu bat eraikitzea proposatzen di- zuegu. {gaztelu hau pertsonekin, ha- rearekin, kartekin, buztinarekin edo beste edozein gauzarekin sor dezake- zue. {denon artean egin ezazue, horre- tarako, lehenengo eta behin, egin be- harreko guztiak zerrendatu, ondoren lana taldeka banatu eta prozedura ze- haztu. {azkenik, materiala bildu eta aurrera artelanarekin+ {egiak cccccc #a. {erraza egiten zaigu sarritan, gus- tuko ez duguna esatea edo mindu gai- tuen zerbaitegatik kexatzea. {eta hau ez dago gaizki, baina besteek eginda- koa gustuko dugunean edo ondo irudi- tzen zaigunean ere, polita da ekintza hauek txalotzea. {koldori, ikasle fina ez zela, geldo samarra zela eta oso imaginatiboa zela esaten zioten, baina gero, bere istorio miragarriak txalotu #f zituzten. {ondoren duzun marrazkian hainbat esku azaltzen zaizkigu txaloka. {gure proposamena, esku hauen barruan ideia eta ekintza txalogarrien zerrenda egi- tea da. {marrazki bidez zein hitzak idatziz egin dezakezu+ #b. {koldo ez zen oso ikasle fina baina izugarri gustuko zituen ipuinak. {zuk ere ipuinak gustuko dituzu? {zein mo- tatakoak atsegin dituzu? {kontatu zure ipuinik gustukoena entzun nahi duena- ri. #c. {koldok izugarrizko irudimena du eta irudimen horri esker, hainbat istorio miresgarri asmatzeko gai da. {berak asmatutako ipuinean elefanteak, faki- rrak, lamiak eta aitona mandolina jo- leak aipatzen dira. {aukeratu hauetako pertsonaia bat edo zuk nahi duzun bes- te bat eta sortu inguruko istoriotxo bat. {erabili zuk ere zure irudimena+ #g {lau lagun {euskal {herrikoak eta txepe- txa ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc #a. {ondorengo marrazkian munduko mapa ageri zaigu, munduaren argazkia+ {mun- duan hainbat kontinente, herrialde, hiri, herri txiki eta auzo daude baina horrez gain, ibaiak, mendiak, etxeak, kobazuloak, animaliak, zuhaitzak, lan- dareak, hizkuntzak eta zenbatu ezin diren beste milaka gauza daude. {eta nola ez, munduko mapa gehien kolorez- tatzen eta betetzen dutenak pertsonak dira. {atera ezazu munduaren argazkia- ren kopia bat eta marraztu eta kolo- reztatu bertan dauden gauzak. {badakizu non zauden zu irudi horre- tan? {marraz ezazu ate bat zu zauden tokian. {eta baduzu lagunen bat edo familiako kideren bat munduaren argaz- ki horretan beste tokiren batean koka dezakezuna? {marraz iezaiozu beste ate bat kide horri+ #b. {txepetx kezkatuta dago eta euskara gal ez dadin {euskal {herria euskal- #h duntzeko kupelak lortu nahi ditu: eus- kara bizi-bizirik izateko gogoa pizten duen kupela, euskaraz ikasten lagun- tzen duen kupela eta euskara erabil- tzeko gogoa eskaintzen duen kupela. {zuk ere kezka bera duzu? {euskara maite duzu? {zer egingo zenuke euskara ez galtzeko? {nolako kupela beharko zenuke? #c. {ipuinean, gure lagunek, ateetan sartzeko asmakizunak asmatu beharra dute. {batzuk ez dira horren errazak, ezta? {gustuko dituzu zuk asmakizunak? {ba al dakizu asmakizunen bat? {saia zaitez bat asmatzen eta zure inguru- koei kontatu. {ea asmatzen duten+ {pianoaren soinua ccccccccccccccccc #a. {ondorengo marrazkian alde batean erlojua dugu, baina hutsik dago. {zen- bakiak eta orratzak falta ditu. {beste aldean aldiz, #ab zenbaki ditugu eta bi orratz. {sortuko dugu erlojua? {egin ezazu bi orrialde hauen kopia bat eta ondoren erlojua, zenbakiak eta orratzak margotu eta moztu. {erlojua #i osatzeko azken lana zenbaki eta orratz hauek erlojuan itsastea izango da. {orratzak lekuz aldatu ahal izateko eta gure erlojuan ordu desberdinak ja- rri ahal izateko, tatxeta bat eros de- zakezu eta erlojuaren erdian jarrita orratzak lotu. #b. {ipuinean irakurri dugun bezala, {uxue, denbora biltzen ari da bere gu- rasoei oparitzeko. {zuk nori oparituko zenioke denbora zurekin pasatzeko? {zergatik? {nola lortuko zenuke ? #c. {lor ezazu {hogei-hogei denbora nahi duzun pertsonarekin edo pertsonekin pasatzeko. {gogoratu {uxuek denbora hau lortzeko, pertsona desberdinengana jo duela eta batzuetan zerbait eskaini duela denboraren trukean. {nork eduki- ko du denbora soberan? {zer daukazu denboraren truke emateko? #aj {satorzuloetatik cccccccccccccccc #a. {ipuinean, {morren familia eta {mor elkartzeko, satorzuloak erabiltzea pentsatu dute. {ondorengo marrazkian, lau satorzulo eta satorbide ditugu eta bakoitzak leku batera garamatza. {ba- dugu bizikleta bat bidaiatzeko balio dezakeena, bihotz bat maite dugun nor- baitena izan daitekeena, eraikin des- berdinak, etxeak, ikastetxeak edo bes- te zenbait toki interesgarri izan dai- tezkeenak, eta azkenik, mada- ria...hauekin agian madariondoa landa- tu dezakegu nonbaitera joateko edo norbait gerturatzeko? {nora joan nahi duzu zuk? {zergatik? {sartu satorzulotik eta ea nahi duzun lekura heltzea lortzen duzun+ #b. {morrek bere familia oso urrun du eta beraien falta sumatzen du. {asko- tan, gauza desberdinak direla eta fa- miliarengandik eta lagunengandik urrun bidaiatu behar izaten dugu. {hala ere, urrun izan arren, gertu #aa sentitzen ditugu eta beraiekin elkar- tzeko uneetan pentsatzen dugu uneoro. {zuk, urrun duzu edo sentitzen duzu norbait? {zein modu aukeratuko zenuke berarengana heltzeko? #c. {morrek gereziondoaren kimua bidali du {senegalera satorra bertara hurbil dadin. {zergatik ez duzu zuk gauza be- ra egiten? {merkatura joan zaitezke eta bertan nahi duzun landarearen edo zuhaitzaren hazia eros dezakezu. {ge- ro, aukeratu toki bat hau landatzeko eta ea satorren bat erakartzen duzun+ {xelestino sardina cccccccccccccccccc #a. {ondorengo marrazkian, eskumako al- dean {castletown herria dugu, {aneren bizilekua, ezkerrean aldiz, {getaria ageri da, {i7akiren bizilekua, eta tartean, bi herriak banatzen dituen itsaso zabala ikus dezakegu. {badaki- zue zer? {itsasoak ez omen du amaiera- rik eta bertan, bizitza ikaragarria dago. {egon zara inoiz itsasoan? {ibi- li zara inoiz itsasontziren batean? #ab {eta zer ikusi duzu bertatik? {marrazkian, bi herrien artean itsa- so zabala dago hutsik. {zergatik ez dugu betetzen? {atera kopia bat eta marraztu bertan itsasontziak, anima- liak, landareak eta itsasoan dauden gauzak. {itsasontziak paperarekin ere sor ditzakezu eta orrian itsatsi+ #b. {denok amesten dugu nagusitan egin nahi ditugun gauzekin eta nagusitan izan nahi dugunarekin ezta? {askotan pentsatzen dugu etorkizunean eta gure burua irudikatzen dugu zenbait egoera- tan. {ipuinean, {anek eta {i7akik ere gauza bera egiten zuten. {anek, nagu- sitan arrantzalea izatearekin amesten zuen eta {i7akik dantzaria izateare- kin. {zuk, zer egin nahi duzu nagusia zarenean? {zer izan nahiko zenuke? {mozorrotu zaitez izan nahi duzun ho- rretaz. #c. {anek {i7akiri musika kutxa bat opa- ritu zion eta {i7aki pozarren jarri zen kutxa horrekin ikasiko zuelako dantzan. {kutxak mota askotakoak izan daitezke eta hauetan bakoitzak nahi duena gorde daiteke. {zuk ere kutxa bat eduki nahi duzu? {sor ezazu bada #ac zure kutxa+ {har ezazu kartoizko kutxa bat edo etxean duzun beste edozein ku- txa eta apaindu margoekin, pegatine- kin, edota nahi duzun beste edozein materialekin. {ondoren, gorde bertan gustuko dituzun gauzak.